این پکیج را می توانید با استفاده از دستور زیر نصب کنید

pip install pay-ir