کتابخانه اتصال به درگاه برای DotNet به صورت فایل DLL

نکته: استفاده از این لایبراری نیاز به نصب ناگت NewtonSoft Json روی پروژه دارد.